tirsdag 23. mars 2010

Redskap for læring!

Vurdering er i vinden for tida og begrepene er mange. De to mest vanlig er Vurdering av læring og Vurdering for læring, i tillegg har jeg sett Vurdering som læring. Noe av poenget er vel nettopp å fornye språket rundt vurdering- og ikke minst skape et felles språk.

Under dette ligger det mer en semantikk. Begrepsinndelingen skal vise en klarere sammeheng mellom vurdering og læringsaspektet.

For øvrig gis det en god presentasjon av de ulike begrepene med fokus på læringsperspektivet i boka VURDERING,prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev-og lærlingsvurdering. Redigert av Dobson, Eggen og Smith. Les anmeldelsen i Utdanning her.


Vurdering for læring er kjennetegnet ved at en ser framover, dvs neste trinn i læringa, den fokuserer på lærer og elever i klasserommet og foregår i prinsippet kontinuerlig. Hovedpoenget er å knytte vurdering og læring nærmere hverandre. Vurdering er integrert i hele læringsprosessen. Dermed blir det legitimt å fokusere så mye på vurdering!

Vurdering som læring er et nytt begrep for meg. Begrepet står visstnok sentralt i Skottland. Hovedfokus her er å utvikle elevens kompetanse til å vurdere sin egen og medelevenes kompetanse. Dermed faller det på mange måter inn under det vi forstår med Vurdering for læring, der elevmedvirking er et sentralt aspekt.

Selv foretrekker jeg begrepet Læringsstøttende vurdering. Til en viss grad synes jeg skillet mellom vurdering av og for læring kan sette kunstige skiller i forhold til praksis. I sluttrapporten til Bedre vurderingspraksis skriver forskerne:

"Med bakgrunn i elevenes ulike prestasjoner følger lærerne opp elevene med veiledning for å utvikle elevenes mestring med utgangspunkt i hvor den enkelte elev er. På denne måten kan vurdering av læring også være vurdering for læring.
Vurdering for læring er forbundet med ulike aspekter. Et aspekt er måling av elevens kunnskaper som grunnlag for vurdering for læring. Et annet er forbundet med vektlegging av den nære oppfølgingen av elevens prestasjoner, enten dette dreier seg om elevenes selvvurderinger, parvurdering eller lærerens tilbakemeldinger i klasserommet. Slik kan vurdering for læring gjøre seg nytte av både summative og formative vurderinger. (...) Vi anbefaler også at en er nøye med å unngå en unødig streng dikotomi mellom vurdering for og av læring, ved å presisere at mange
vurderingssituasjoner og – former har både formative og summative elementer."


En partssammensatt gruppe i Buskerud fylkeskommune(med hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og SL samt representanter fra utdanningsavdelingen og rektorene) gjorde disse refleksjonene rundt hva den nye vurderingsforskriften innebærer:
- Det er en tydeliggjøring av at vurdering er 1) et redskap i læringsprosessen for både lærer og elev og 2) at det skal lages et system for dokumentasjon av at underveisvurdering er brukt som redskap for læring.
- Vurdering uten karakter er det essensielle, det innebærer et paradigmeskifte.


Derfor der det vel egentlig læring som er i vinden. Det bør vel være relevant for alle med engasjement for skolens primæroppgave!
Og for å ta det et skritt til: vurdering blir virkelig motiverende når det ses i sammenheng med bedre læringsmiljø og økt læringsutbytte for elevene. Hvem vil ikke ha mer skolemotiverte og flinkere elever? Hm, tror kanskje jeg skal utdype det mer i en ny blogg...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar